Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
ÎNCEPÂND CU ANUL 1775

În Bucovina, pădurea și-a pus amprenta asupra întregii evoluții istorice, începând cu numele regiunii și terminând cu comportamentul social al locuitorilor. Aceasta pentru că pădurea, prin perenitatea și capacitatea de regenerare, prin întinderea și răspândirea ei, a reprezentat și reprezintă , nu numai o bogăție imensă ci și o componentă esențială a peisajului istorico-geografic. Dr. ing. R. Ichim, în a sa "Istoria pădurilor și silviculturii din Bucovina" arăta: "În această zonă se află grînarul pădurilor de molid din țara noastră, cele mai frumoase și productive arborete, nu numai de aici ci și din Europa, cunoscute și de mult apreciate pentru calitățile deosebite ale lemnului. In mijlocul pădurilor din Bucovina, la Putna, Sucevița, Voroneț etc., se găsesc vestigii vechi istorice ale poporului român, al cărui trecut îndepărtat este strîns legat de istoria pădurilor sale. Cunoașterea trecutului acestor păduri și a metodelor de gospodărire folosite prezintă interes nu numai pentru generația actuală de silvicultori, dar și pentru cele care urmează. Să nu uităm faptul că silvicultori luminați au existat și în trecut, că această știință și artă totodată, care este silvicultura, nu s-a născut numai acum, sau o dată cu noi."

Privită inițial ca resursă de materii prime, în contextul general al silviculturii europene, pădurii i s-a acordat o atenție deosebită de către ocupantul austriac. în contextul general al silviculturii europene, pădurii i s-a acordat o atenție deosebită de către Imperiul Austro-Ungar, de care aparținea Bucovina din 1775, în 1786 împăratul Iosif al II-lea emițând

"Orândueala de pădure pentru Bucovina", alături de

"Pravila de vânat".

în acest prim cod silvic în limba română este așezată piatra de temelie a gospodăririi pădurilor pe baze tehnico-economice avansate. Alături de numeroase principii și prescripții de gospodărire, în Pontu 4, intitulat "Strângerea sămânțelor de pădure, păstrarea și semănatul", găsim un principiu fundamental, la mare modă și în actualitate, de direcționare a cercetării științifice silvice: "Dar la semănătură, este cea mai de treabă și cea mai de întei regulă aceasta, ca bine să se cumpănească și să să cerceteze pământul și firea lui, cărui soiu de lemnu poate să fie mai bunu și mai priitoriu. Adeasăori arată însuși firea aciasta, când cineva cercetează soiurile de lemnu cari mai nainte au fost acolo. Insuș starea locului, unde să află pădurile, adecă supt ce climă sântu puse pădurile, duce de mână și face pe pădurarul cu știință să poată socoti și judeca cu sigurație și fără greșeală cum trebuie să urmeze la sămănătură și la alegerea soiului sau de pădure cu folos și priință să să poată sădi, mai vârtos ca pădurarii trebuie să știe ceea ce este de priință, de folosu și de stricăciune fieștecărui soiu de lemnu".

S-a citat această prevedere, întrucât, pe lângă importanța excepțională a susținerii necesității unei continue stări de emulație până la nivelul personalului tehnic, ea ilustrează principiul adaptării tuturor măsurilor de gestiune forestieră la condițiile staționale. Or, se știe că la ora actuală acest principiu constituie una din laturile importante ale silviculturii ecologice, apropiate de natură

Pădurile Bucovinei odată trecute într-o singură mână, de sub proprietatea mănăstirilor, sub aceea a Fondului religionar ortodox, au constituit un permanent obiect de experimentare la nivel macro, întrucât pe întreg cuprinsul imperiului austro-ungar, foarte rare erau domeniile forestiere de asemenea mărime (227 422 ha).

Astfel în decursul timpului au fost conduse experimente privind:
elaborarea cadastrului forestier (1854);
eliminarea și regularizarea servitu'ilor (1853-1874);
delimitarea rezervațiilor: 19 657 ha păduri de protecție (1910);
metodele de amenajare a pădurilor;
suprafața și structura unităților de gestiune forestieră;
dotarea cu instalații de transport;
dotarea cu instalații de comunicații;
modalitățile de exploatare, prelucrare și comercializare a lemnului.

Toate obiectivele au fost îndeplinite printr-o vastă operă de pionierat, în așa fel, încât înainte de primul război mondial, Bucovina constituia un model sub raportul gospodăriei silvice, inclusiv pentru alte provincii ale imperiului, care aveau o tradiție mai veche in această ramură.

Debutul cercetării silvice, în adevăratul sens al cuvântului este menționat de către Zachar, A. și Guzman E. (1901): "Astfel s-au făcut de la 1890 încoace, parte s-au și terminat, pe la administrațiunile silvice și domeniile, fel de fel de experimentațiuni, precum curățiri, lămuriri, crescere și cultură, apoi încercări pentru alcătuirea tablourilor de cifre de formă și tablourile de masă. La 1888 s-a înființat în Bucovina, Stațiunea de experimentațiuni silvice ... provința aceasta s-a împărțit în trei teritorii silvice de experimentație ...

Motorul promovării cercetării științifice în Bucovina a fost Serviciul de Amenajarea Pădurilor din cadrul Administrației Fondului Religionar Greco-Oriental condus cu deosebită competență de mari specialiști între care amintim numai pe inginerul Franz Czech. Acesta a urmărit între altele adaptarea metodelor de amenajare, regenerarea pădurilor virgine, crearea arboretelor amestecate, orânduirea în spațiu a tăierilor.
PREZENTARE
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
index