Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


STAȚIUNI FORESTIERE ȘI TERENURI DEGRADATE


Proiecte de cercetare:>>>
Retrospectivă

Cercetările în domeniul stațiunilor forestiere au vizat pe deoparte urmărirea aspectelor de nutriție a arborilor în urma aplicării măsurilor de fertilizare chimică a solurilor, iar pe de altă parte impactul acestor tratamente asupra dinamicii faunei și florei în suprafețele în care s-au aplicat îngrășăminte chimice.

În vederea elaborării unor tehnologii adecvate de împădurire a grohotișurilor s-au efectuat lucrări de cartate stațională complexe fiind posibilă o tipizare a grohotișurilor în raport cu gradul de solificare și forma de relief. În scopul precizării exacte a potențialului stațional al principalelor forme de grohotișuri s-au realizat analize fizico – chimice în cadrul laboratorului stațiunii.

De asemenea au fost inițiate investigații privind legătura dintre substratul litologic și frecvența doborâturilor produse de vânt punându-se în evidență predispoziția unor substrate la doborâturi. 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Ridicarea fertilității solurilor din pepinierele silvice prin lucrări agrotehnice în vederea sporirii producției culturilor forestiere din pepiniere

Lateș L.

Duran V.

1961-1963*

Ridicarea fertilității solurilor podzolice prin îngrășăminte minerale și amendamente în plantații forestiere de stejar, gorun și molid

 

Duran V.

1965-1967*

Cercetări edafice în procesul de regenerare în molidișuri

 

Duran V.

1969*

Căile de ridicare a productivității pădurilor de molid prin îngrășăminte chimice și alți stimulatori, în raport cu nivelele trofice și caracteristicile arboretelor

 

Șutea D., Mihalciuc V.

1973-1974*

Tehnologii de îngrijire a pădurilor de fag, stejar și de șleau, în raport cu particularitățile ecologice și auxologice ale tipurilor de pădure, corelat cu exploatarea mecanizată a lemnului

Haring P.

Șutea D.,

Barbu I.

1977-1980*

Sporirea productivității pădurilor de molid prin utilizarea fertilizanților chimici și a amendamentelor

Geambașu N.

 

1977-1980

Instalarea culturilor forestiere pe solurile superficiale și pe grohotișuri

 

Geambașu N.

1978*

Cercetări privind urmărirea dezvoltării și comportării culturilor experimentale de pe terenurile degradate

 

Geambașu N.

1979-1980*

Tehnologii noi de ameliorare a condițiilor de creștere a plantațiilor și pădurilor mature de rășinoase prin fertilizări chimice (îngrășăminte azotate, fosfatice și complexe)

Geambașu N.

-

1981-1986

* Teme de cercetare în colaborare

  

index