Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
ECOLOGIE ȘI MONITORING FORESTIER
LABORATOR DE CHIMIE ȘI ANALIZA SOLULUI


C
olectiv: Ion Barbu, Carmen Iacoban, Alexandrina Galan


Proiecte de cercetare:

>>> Proiecte recente

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori din principalele ecosisteme forestiere

Barbu I.

Iacoban C., Popa I., Guiman Gh.,

Voiculescu I., Barbu C.

1995-2000

Armonizarea tehnicilor analitice care să permită supravegherea vătămărilor produse de poluare asupra ecosistemelor forestiere

Barbu I.

Iacoban C., Popa I., Guiman Gh.,

Voiculescu I., Barbu C.

1999-2001

Variația spațio-temporală a conținutului în ioni poluanți ai precipitațiilor în 7 ecosisteme forestiere din România.

Barbu I.

Iacoban C., Popa I., Guiman Gh.,

Voiculescu I., Barbu C.

2000-2002

Modelarea matematică a fluxului ionilor poluanți din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere din România

Barbu I.

Iacoban C., Popa I., Guiman Gh.,

Voiculescu I., Barbu C.

2000-2002

Ameliorarea producției de sămânță în plantajele de larice de la Hemeiuși – Bacău și Mihăiești – Argeș prin aplicarea integrală și în perioadele optime a lucrărilor necesare (A.T.)

Olenici N.

Iacoban C.

2000>>> Retrospectivă

In cadrul Conferinței ministeriale pentru protejarea pădurilor în Europa, desfășurată la Strasbourg în decembrie 1990 și la care România a luat parte, s-a adoptat programul internațional de cooperare pentru evaluarea și supravegherea efectelor poluării atmosferice asupra pădurilor (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP Forests).

Cercetările care se efectuează în cadrul acestui program au ca obiective principale: supravegherea continuă pe scară largă a efectelor poluării aerului asupra pădurii, o mai bună înțelegere a relațiilor de tip cauză-efect în cazul declinului generalizat al pădurilor. Pentru realizarea acestor obiective, cercetările se desfășoară în cadrul unor programe incluse în 3 nivele de monitoring de intensitate diferită : monitoring național, monitoring european nivel I și monitoring european intensiv (nivel II).

După semnarea Rezoluției Conferinței Ministeriale de la Strassbourg (decembrie 1999) s-au stabilit responsabilitățile la nivelul Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Regia Națională a Pădurilor și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, acesta fiind desemnat Centru Focal Național pentru Monitoringul Forestier din România. Având în vedere acest lucru, din anul 1991 s-a început, în România, supravegherea stării de sănătate a pădurilor stabilindu-se 247 de puncte funcție de coordonatele geografice primite de la ICP Forests.

Un punct este format din patru subpuncte, plasate pe direcția celor patru puncte cardinale, la 25 m de centrul stabilit prin coordonatele geografice. Subpunctele constau din cei mai apropiați șase arbori față de centrul subpunctului, din categoria dominanților și codominanților. Numărul arborilor evaluați anual în rețeaua transnațională (16/16 km) este constant (24). Arborii uscați și cei care pe parcursul evoluției arboretelor migrează în clase poziționale inferioare se înlocuiesc.

Pentru fiecare dintre arborii componenți ai sondajului se apreciază defolierea și decolorarea conform cu metodologia stabilită la instructaje internaționale și naționale. Concomitent cu aprecierea stării de sănătate s-a efectuat și monitoringul solurilor forestiere. La nivelul anului 1999, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc acoperă punctele de monitoring european din următoarele județe: Suceava (12 puncte), Botoșani (2 puncte), Neamț (6 puncte), Maramureș (9 puncte), Satu Mare (3 puncte) și Sălaj (6 puncte).

Programul de monitoring european nivel II cuprinde, la rândul său, mai multe secțiuni. In unele ecosisteme forestiere reprezentative pentru fiecare țară sunt prevăzute măsurători continui ale depunerilor atmosferice, soluției solului și parametrilor meteorologici. Cercetările privind depunerile atmosferice în țara noastră au demarat în 1995, odată cu înființarea laboratorului pentru analiza apelor de precipitații în cadrul Stațiunii de la Câmpulung Moldovenesc. Măsurătorile se fac în șapte ecosisteme forestiere reprezentative, pentru o serie de parametri obligatorii stabiliți de ICP Forests. Tipul de captatori și amplasarea lor în teren, precum și metodele analitice au fost stabilite conform recomandărilor Manualului ICP Forests ("Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests").

Asigurarea calității rezultatelor analizelor chimice s-a realizat prin verificarea preciziei metodelor utilizate în cadrul unor exerciții de intecalibrare cu Istituto Italiano di Idrobiologia (Proiectul AQUACON) și cu Institute Nationale de la Recherche Agronomique (INRA) Nancy, Franța. Rezultatele obținute în perioada 1996-1999 au fost comparabile cu cele ale altor laboratoare antrenate în ICP Forests, dotate cu aparatură modernă performantă.

Datele înregistrate au permis identificarea fluxurilor de ioni minerali în teren liber și sub coronament în cele șapte ecosisteme studiate, calcularea ratelor periodice de intrare a ionilor din atmosferă în ecosistemele forestiere comparativ cu terenul liber și determinarea variațiilor sezoniere ale acumulărilor de ioni din precipitații în sol, pentru 5 ecosisteme forestiere. Analiza complexă a datelor obținute din măsurarea continuă a parametrilor atmosferici la câte 6 nivele comparabile (teren liber, sub coronament și pe profilul solului la 10, 20, 40 și 60 cm) a permis evidențierea, pentru prima dată în țara noastră, a fluxului ionilor minerali și cuantificarea rolului pădurii în modelarea acestuia.

Pe baza rezultatelor acumulate până în prezent, se poate afirma că zonele cele mai poluate cu ioni considerați responsabili pentru devitalizarea pădurilor sunt Solca și Stefănești. Zona cea mai slab poluată pare a fi Rarău și Deia, situată în partea internă a Carpaților Orientali, ferită de impactul direct al poluanților.    

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Rolul pădurilor în protecția mediului înconjurător, pagubele generate silviculturii datorită degradării factorilor de mediu și măsurile de gospodărire funcțională a pădurilor

Bândiu C.

Barbu I., Ivana S.

1978*

Cercetări asupra metodei de prevedere a fructificației

Tomescu A.

Marian A.

1953*

Cercetări asupra fazelor perioadelor de vegetație la speciile forestiere

Tomescu A.

Duran V.

1959-1965*

Determinarea parametrilor hidrologici ai pădurilor de molid

Abagiu P.

Geambașu N.

1976*

Cercetări asupra comportamentului speciilor în loturi experimentale permanente

 

Duran V.

1966*

Elaborarea de fișe ecologice pentru molid, salcâm, cvercinee, tei, paltin, frasin

 

Răescu V.

1969*

Cercetări privind elaborarea metodologiei de prognozare a cerințelor față de funcțiile de protecție și sociale ale pădurilor.

 

Ivana S.

1977*

Cercetări complexe privind stabilirea cauzelor uscării pădurilor de cvercinee și a măsurilor de prevenire și combatere

 

Sima I.

1980*

Cercetări privind încadrarea tipologică a pădurilor pe bază ecosistemică și în profil regional și stabilirea unui sistem de bonitare stațională pentru stațiunile forestiere

Doniță N.

Geambașu N.

1983-1985*

Cercetări asupra ciupercilor de micoriză la brad și cvercinee corelat cu mecanismele de nutriție și starea fiziologică

Simon D,

Geambașu N., Fuchs H.

1988-1989*

Stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului de uscare a bradului

Barbu I.

Geambașu N.

1985-1989

Stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului de uscare a molidului

Barbu I.

 

1989-1992

Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere din zonele cu uscare intensă la brad

Barbu I.

-

1993-1995

Analiza și diagnoza capacității de producție a pepinierelor Corhana și Pașcanu, O.s.e. Tomnatic (A.T.)

Iacoban C.

-

1999

* Teme de cercetare în colaborare

index