Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled DocumentPERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE PRIN DOCTORAT


După 1967, Sta
țiunea Experimentală de la Câmpulung Moldovenesc a constituit un cadru propice nu numai pentru efectuarea unui larg spectru de cercetări impuse de nevoile stringente ale producției, ci și pentru o continuă perfecționare a personalului cu studii superioare, prin documentare, efectuare de observații în teren și în laboratoare, prin experimentare, forma cea mai elevată de pregătire reprezentând-o elaborarea unor lucrări de doctorat.

Deschiz
ător de drumuri în acest sens a fost însușșeful stațiunii din acea vreme, ing. Radu Ichim. Dorind să stabilească precizia diferitelor metode de cubaj folosite în arboretele de molid, a studiat în pădurile din bazinul superior al râului Bistrița un vast material de cercetare, reprezentat de 4861 arbori cu un volum de 6177 m3, din 12 suprafețe de probă tăiate ras. Pornind de la aceste date, sub îndrumarea prof. dr. ing. Nicolae Rucăreanu, a elaborat lucrarea: "Cercetări asupra preciziei metodelor de cubaj aplicate în arboretele de molid în raport cu variabilitatea formei arborilor", care a fost prezentată și susținută ca teză de doctorat la Universitatea din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere în 1968. Lucrarea aduce contribuții esențiale la cunoașterea structurii și variabilității caracteristicilor dendrometrice ale arborilor și arboretelor de molid, pecum și în ceea ce privește precizia metodelor de cubaj în raport cu variabilitatea formei arborilor.

A doua lucrare de doctorat elaborat
ă în cadrul stațiunii a fost cea intitulată: "Cercetări privind influența factorilor staționali asupra rupturilor și doborâturilor de zăpadă în pădurile din Bucovina". Ea a fost prilejuită de puternicele doborâturi și rupturi de zăpadă care au avut loc în pădurile din această parte a țării, în aprilie 1977 și 1979. Sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Păunescu de la Universitatea Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, ing. Ion Barbu a studiat contextul geografic în care s-au produs evenimentele menționate, cauzele care generează vătămările de zăpadă, influențele diferiților factori (geomorfologie, structura arboretelor, solul și sistemul de înrădăcinare, modul de creare și gospodărire a arboretelor) asupra rupturilor și doborâturilor de zăpadă, precum și urmările acestor fenomene. Pornind de la aceste rezultate a elaborat o schemă logică de stabilire a vulnerabilității la zăpadă a pădurilor de molid, precum și măsurile de mărire a rezistenței la rupturiși doborâturi de zăpadă a arboretelor. Lucrarea a fost susținută public în 1982.

Tot 
în același an și la aceeași instituție, dar sub conducerea prof. dr. ing. Ion Tudor, a finalizat teza de doctorat și ing. Sima Ion. Prin lucrarea sa, intitulată "Contribuții la cunoașterea ciupercilor care produc putregaiul de rană la molidul din Bucovina - importanță economică, măsuri de prevenire și combatere", autorul a elucidat o serie de aspecte privind: spectrul de ciuperci care infestează rănile arborilor de molid, modul cum se propagă putregaiul de rană, răspândirea ciupercilor Stereum sanguinolentum, Stereum abietinum și Heterobasidion annosumîn arboretele din Bucovina și importanța economică a cestora. Totodată a evidențiat posibilitatea prevenirii putregaiului de rană la molid prin tratarea chimică a rănilor proaspete.

De
și în 1983, la data susținerii publice a tezei sale, ing. Vasile Mihalciuc nu mai făcea parte din colectivul stațiunii, lucrarea - așa cum îi spune și denumirea ("Contribuții la cunoașterea biologiei insectei Trypodendron lineatum Oliv., care produce vătămări rășinoaselor în Bucovina. Măsuri de prevenire și combatere) a fost făcută în bună parte în Bucovina, respectiv la Câmpulung Moldovenesc. Șîn acest caz coordonarea a fost asigurată de prof. dr. ing. Ion Tudor. Principalele contribuții ale autorului sunt în domeniul biologiei și ecologiei insectei, precum și în domeniul măsurilor de prevenire și combatere.

A cincea tez
ă elaborată în cadrul stațiunii a fost susținută în 1984, de către ing. Nicolae-Mihail Geambașu. Tema abordată - "Cercetări asupra solurilor și stațiunilor forestiere din Masivul Rarău în vederea valorificării optime a potențialului silvo-productiv"  - a reprezentat o premieră pentru zona studiată, iar rezultatele obținute au pus în evidență faptul că solurile Masivului Rarău sunt expresia bogatei diversități litologice, fitocenotice și climatice, că aici apar soluri din șase clase de soluri și că în acest masiv există 13 tipuri de stațiuni specifice zonei montane, cea mai mare pondere având cele de productivitate superioară. Conducătorul științific a fost prof. dr. ing. Constantin Păunescu de la Universitatea Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, membru titular al Academiei de științe Agricole și Silvice "Gh. Ionescu-Sisești".

O problematic
ă deosebit de interesantă și actuală a fost abordată și de către ing. Radu Cenușă în lucrarea: "Cercetări asupra structurii, volumului ecologic și succesiunii ecosistemelor forestiere de limită altitudinală din Carpații Nordici (Călimani și Giumalău)", prezentată în 1992 la Academia de științe Agricole și Silvice pentru obținerea titlului de doctor în silvicultură. Sub conducerea dr. ing. Ioan Catrina, membru al A.S.A.S., prin cercetări laborioase și de lungă durată, autorul a reușit să aducă contribuții valoroase în ce privește: cunoașterea particularităților climatice ale zonei studiate și a fenologiei speciilor forestiere din Călimani; stabilirea particularităților regenerării naturale din zona subalpină; descrierea sub raport structural și evolutiv a întregii game de faze de dezvoltare prezente în zonele supuse studiului utilizându-se metodologia I.U.F.R.O., utilizarea conceptului de textură a pădurii în explicarea rezervelor de stabilitate a pădurii naturale etc. Pe baza acestor rezultate s-a propus o metodă originală de caracterizare a stabilității globale a arboretelor de molid, s-au stabilit și s-au descris caracteristicile ciclurilor de dezvoltare în raport cu bonitatea stațională și s-a evidențiat neconcordanța dintre țelurile și strategiile naturii și cele ale omului, privitor la molidișurile naturale.

Tot 
în cadrul stațiunii au fost efectuate și majoritatea lucrărilor finalizate prin lucrarea: "Cercetări privind insectele dăunătoare fructificației laricelui din România - biologie și combatere", elaborată de ing. Nicolai Olenici sub conducerea științifică a prof. dr. ing. Darie Parascan de la Universitatea "Transilvania" din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, și prezentată ca teză de doctorat în 1999.

Susținută în anul 2001, teza ing. Ionel Popa, intitulată "Modele de stabilitate la acțiunea vântului pentru arbori și arborete", îndrumător fiind prof. dr. ing. Victor Giurgiu, de la Facultatea de Silvicultură din Suceava. Teza se remarcă prin modul nou, modern,  de abordare al unui fenomen care a fost mereu în atenția silvicultorilor, acela al doborâturilor de vânt, tratate de această data de pe baze ce se regăsesc și în tratarea europeană a fenomenului. Un alt element de noutate, cu un pronunțat caracter practic, îl constituie și elaborarea unui sistem de cartare a suprafețelor afectate de acest fenomen, sistem original, chiar și în raport cu cercetări similare din străinătate.

Ultima teză elaborată în cadrul stațiunii, "Fundamente științifice, auxologice și amenajistice privind gestionarea pădurilor de molid din nordul țării vătămate de cervide", aparține ing.Radu Vlad și a fost susținută în anul 2002 la Facultatea de Silvicultură din Suceava, avându-l ca îndrumător pe prof. dr. ing. Victor Giurgiu. Cercetările întreprinse au venit în întâmpinarea dorinței de aprofundare a cercetărilor în domeniul daunelor produse de cervide ale reputatului silvicultor dr.ing. Radu Ichim, inițiatorul cercetărilor din acest domeniu la noi în țară și din necesitatea furnizării unor informații obiective noi, fundamentate științific despre această problematică.

În prezent, în cadrul stațiunii își pregătesc lucrările de doctorat încă cinci ingineri din colectivul de cercetare.


index